L’Escola > Projecte Educatiu d’Escola

Projecte Educatiu d’Escola

IDEARI* Escola de titularitat pública. El català és la llengua vehicular.
* Respectuosa amb totes les creences, cultures, religions, les persones i l’entorn.
* Defensora del pluralisme i de l’educació integral dels nostres alumnes.
* Foment dels valors democràtics i integradors. La cooperació, l’educació per la pau, la convivència, la salut i el respecte pel medi ambient són valors educatius del nostre centre.
inno
INNOVACIÓ* Pla de llengües per donar resposta a les noves necessitats d’una societat plurilingüe. Promovem que els nostres alumnes assoleixin una sòlida competència comunicativa tant en català com en castellà, així com la màxima competència en anglès.
* Plans específics pel desenvolupament de les competències bàsiques, especialment la lectura, amb unes activitats específiques segons el nivell educatiu com l’apadrinament lector i d’altres generals de tot el centre com l’ús de la biblioteca i el préstec de llibres.
* Cultura emprenedora. Projecte per al foment de les competències i valors de l’emprenedoria
a través de la creació i la gestió d’una cooperativa a l’escola, reforçant l’aprenentatge transversal del currículum i les actituds de cooperació dins la comunitat educativa.
* Llegim en parella: col·laborem amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB en aquest programa d’innovació educativa que fonamenta el treball i desenvolupament de la competència lectora a partir de la tutoria entre iguals i de la implicació de les famílies de l’alumnat de l’escola.
inno
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT* L’educació inclusiva necessita d’atencions individualitzades, organitzacions i metodologies diferents a les que aportem recursos educatius de tot tipus: personals, materials i temporals.
* Diferents tipus d’agrupaments que facilitin els aprenentatges i les relacions, noves eines d’aprenentatge i metodologies innovadores. Tallers, desdoblaments, racons...
* Educació Especial per nens i nenes amb necessitats educatives especials.
diversitat
COL·LABORACIÓ AMB L'ENTORN* Escola oberta: fomentem la participació de les famílies en la vida del centre i les relacions del centre amb l’entorn.
* Organitzem Jornades Pedagògiques.
* Participem en el Pla d’Entorn de Cerdanyola del Vallès: Xerrem, Espais Familiars,...
* Col·laborem amb les iniciatives municipals.
entorn
COLÒNIESRealitzem colònies al final de cada cicle. Establim els continguts de treball segons les necessitats i els interessos dels nens i nenes.
A més, són un excel·lent moment per fomentar les relacions entre alumnes i professors.
• Parvulari: La Granja
• Cicle inicial: Escola de Mar
• Cicle mitjà: Colònies d’aventura, descobrim l’entorn.
• Cicle superior: Colònies esportives
href="http://escolaserraparera.com/wp-content/uploads/2017/02/4.jpg">entorn
JORNADES PEDAGÒGIQUES I CULTURALSOrganitzades per l’escola i l’AMPA, conjuntament. Pretenen reflexionar sobre diferents aspectes educatius dels nostres fills i filles i, a la vegada, fomentar la convivència entre tota la comunitat educativa. inno
L’ANGLÈS A L’ESCOLAUna de les actuacions del nostre pla d’innovació de la qual l’escola és pionera a Cerdanyola, és l’avançament de l’inici de l’aprenentatge de l’anglès a l’etapa d’educació infantil per tal d’aspirar a la màxima eficiència educativa.
Una altra és el desenvolupament d’una àrea no verbal en anglès: l’educació plàstica i visual.

Treballem el projecte “VOICES” (The Voice of European Teachers) de la xarxa Comènius. El seu objectiu és establir vincles entre universitats i escoles de diversos països per promoure la ciutadania europea. Aquest projecte ajuda al desenvolupament de la llengua anglesa parlada i escrita i al coneixement d’altres formes de viure.
inno
TRACTAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIESIntegrem les noves tecnologies en els processos
d’aprenentatge dels nostres alumnes. L’escola disposa de recursos suficients per a assolir aquesta fita: aula d’informàtica, 2 aules mòbils amb vint-i-quatre ordinadors portàtils, pissarres digitals i ordinadors a totes les aules amb connexió a la xarxa, WIFI a tota l’escola i d’altres mitjans audiovisuals i informàtics.
inno
EDUCACIÓ INFANTIL* Metodologia constructivista. Partim de les idees prèvies i la realitat dels infants, anem construint aprenentatges significatius i funcionals.
* Treball per projectes.
* Projecte de filosofia, per a aprendre a pensar, raonar i buscar el perquè dels fets i les coses.
* Pla específic de lectura amb:
* Desenvolupament del llenguatge oral, com a base de l’estructuració del pensament.
* Desenvolupament del llenguatge escrit, des de l’inici de l’escolarització.
* Primeres lectures.
* Iniciació a l’anglès, base per al desenvolupament auditiu de nous fonemes.
* Participació de les famílies en la vida del centre:
* Pla d’acollida per les noves famílies.
* Protagonista de la setmana.
* Reunions, xerrades i entrevistes.
* Participació en sortides i activitats de classe.
* Tallers per a famílies
inno
EDUCACIÓ PRIMÀRIA* Treball per cicles, per a garantir una bona coordinació entre els diferents nivells tant pel que fa als continguts, com a les metodologies.
* Pla d’acció tutorial, per a assegurar l’atenció personalitzada i integral del nostre alumnat.
* Segona àrea no verbal en anglès: educació plàstica i visual.
* Coordinació amb els centres de secundària, per a acompanyar les famílies i els nens i nenes de 6è en el seu pas a la secundària.
* Escola de pares, per a acompanyar-los en el procés educatiu dels fills.
* Projecte d’emprenedoria, per fomentar l’emprenedoria i la cooperació entre els alumnes a través de la creació i la gestió d’una cooperativa escolar.
* Llegim en parella, per impulsar el gust per la lectura alhora que millorar la comprensió lectora del nostre alumnat, tot implicant la família en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
inno