Projectes a l’Escola > Projecte de Socialització

Projecte de Socialització

El projecte de socialització de llibres té com a principals objectius:

– Allargar la vida dels llibres de text.

– Educar en valors: compartir i respectar els béns de tots.

– L’estalvi de les famílies

Tal com es va explicar a la darrera assemblea de l’AMPA de l’1 de Juny, i va ser aprovat en el Consell Escolar, a partir del proper curs 2016-2017, es farà un únic pagament en concepte de socialització, que inclourà: llibres, material escolar i quota de l’AMPA. Aquesta quota serà de 150€ (si només és té un fill) o 135€ (a partir del segon fill a l’escola). La diferència correspon a la quota de l’AMPA que només es paga una sola vegada per família.

Aquest import s’ha d’ingressar abans del 9 de setembre al següent compte:

ES36 0182 9770 17 0200019096

ÉS IMPORTANT:

  • Realitzar el pagament en la data indicada, per poder fer l’assignació de llibres als alumnes.
  • A l’hora de fer l’ingrés de socialització cal posar, com a concepte, el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs que començarà al setembre.
  • Fer arribar còpia del rebut al tutor/a de l’alumne/a els primers dies de classe.

*El llistat dels llibres dels diferents cursos estarà exposada al taulell d’anuncis de l’escola i la web següent: http://escolaserraparera.com/lescola/llibres/